Хидроизолации на циментова основа

Циментови хидроизолации за фундаменти, резервоари, мазета, канали, колектори и др. Хидроизолация от позитивната и негативната страна.